Blockchain in finance
Kennis
Stefan van der Pligt

Blockchain. Dit is een begrip dat u waarschijnlijk de afgelopen periode vaak heeft gehoord. In deze blog leest u alles over het begrip Blockchain. Wat is Blockchain? Wat kunt u ermee? En wat heeft Blockchain voor invloed op Finance?

De basis van blockchain

Een blockchain kan worden omschreven als een digitale, gedistribueerde database, geschikt voor het verwerken van transacties tussen twee of meer partijen. Een blockchain is een database in een netwerk van computers die elkaar in de basis niet vertrouwen, maar het door middel van wiskundige cryptografie eens kunnen zijn over de staat van de database. Iedere computer die is aangesloten op de blockchain, heeft een volledige en actuele kopie van de database. Door de gedistribueerde, gedecentraliseerde vorm is de data in de blockchain beveiligd. Een transactie wordt aan de blockchain toegevoegd, nadat hiervoor goedkeuring plaatsvindt door het blockchainprotocol. Het blockchainprotocol houdt in dat de integriteit van een transactie wordt gevalideerd en alle participerende computers in het netwerk consensus bereiken over de toe te voegen transactie.

De computers in het netwerk valideren de integriteit van een transactie. Om de gebruikers in het netwerk te stimuleren hieraan deel te nemen, krijgen zij hiervoor een beloning, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale coin. Na validatie wordt de transactie als een blok toegevoegd aan de blockchain. Aan het blok wordt een tijdstempel en digitale vingerafdruk toegevoegd. Deze digitale vingerafdruk wordt toegevoegd door middel van ‘hashing’. De hashcode is een uniek nummer, welke refereert aan de voorgaande transactie en is gebaseerd op de bijbehorende transactie. Zodra een gebruiker in het netwerk gegevens uit een voorgaande transactie wijzigt, verandert zowel de hashcode van de aangepaste transactie, alsmede de hashcode van de reeks opvolgende transacties. Hier wordt de kracht van blockchaintechnologie duidelijk: in een blockchainnetwerk wordt consensus bereikt door alle participerende gebruikers. Zodra bij één partij de staat van de database niet meer overeenkomt met de database van alle andere participanten, wordt dit automatisch gecorrigeerd.

Een blockchain kan in twee vormen worden opgezet: een public blockchain of een private blockchain. In een private blockchain heeft een nieuwe gebruiker toestemming of een uitnodiging nodig voordat de gebruiker kan participeren in de blockchain. Hierdoor is het niet mogelijk anoniem deel te nemen in een private blockchain. Daarnaast is de database van een private blockchain niet inzichtelijk voor gebruikers die niet zijn geaccepteerd in de private blockchain. Een public blockchain is voor iedereen inzichtelijk en iedereen kan hier (anoniem) in deelnemen. Omdat iedereen inzicht heeft in de transacties in een public blockchain, is deze meer transparant dan een private blockchain.

Waarde van blockchain in finance

Blockchainapplicaties bevinden zich nog in een experimentele fase. Ondertussen wordt echter steeds meer duidelijk waar blockchain van waarde kan zijn binnen finance. Hieronder zullen een aantal (mogelijke) toepassingen van blockchaintechnologie in finance worden uiteengezet.

Financiële administratie

Blockchaintechnologie kan grote veranderingen met zich meebrengen binnen financial accounting. Huidige boekhoudsystemen maken gebruik van double entry-bookkeeping. Dit werkt volgens het debiteuren-crediteurenprincipe en houdt in dat elke boeking een tegenboeking heeft. Bij het gebruik van blockchain valt dit principe weg. Alle transacties en boekingen worden in een intercompaniaire database bewaard, in de vorm van een ‘single record’-grootboek. In dit grootboek kunnen balansconsolidaties en –aansluitingen moeiteloos worden bijgehouden. Daarnaast levert dit meer transparantie op voor externe belanghebbenden. Dit kan als volgt worden geïllustreerd:

Afbeelding 1: Illustratie van de intercompaniaire database (bron: Deloitte).

Auditing

Een blockchain wordt gekenmerkt door een lage fout- en fraudegevoeligheid. Data wordt vastgelegd in een blok, nadat de integriteit is gevalideerd. Dankzij het blockchainprotocol is het niet mogelijk de reeds opgeslagen data nog te wijzigen. Bij een lokale wijziging komt deze data niet langer overeen met de databases van alle andere gebruikers in de blockchain. Het blockchainprotocol zal de lokaal gewijzigde informatie, op basis van de overeengekomen waarheid in het netwerk, weer corrigeren. Tot op een bepaalde hoogte is de blockchain daarmee zelf-auditerend en minimaliseert het op deze manier de fraudegevoeligheid van data.

In een illustratie ziet dat er als volgt uit:

Afbeelding 2: Illustratie van audit op transacties in de blockchain (bron: Deloitte).

Daarnaast creëert een blockchain automatisch een audit trail, zoals ook in afbeelding 2 is gevisualiseerd. Aan de hand van de tijdstempel en hashcode is de gehele transactiehistorie traceerbaar. Op deze manier is het mogelijk snel te auditeren, zeker in combinatie met andere ontwikkelingen zoals machine learning. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de organisaties PwC en H2O.ai: zij creëren met een vorm van artificiële intelligentie, welke in slechts enkele seconden allerlei bedrijfsdata kan auditeren. De transparantie van blockchain kan dit proces verder vergemakkelijken.

Interne en externe rapportages

Door middel van blockchaintechnologie is het ook voor externe belanghebbenden mogelijk om ‘real-time’ mee te kijken met een organisatie (indien er sprake is van een public blockchain). Dit kan mogelijk van invloed zijn op de verplichte externe rapportages voor organisaties. Het is immers voor alle gebruikers in het blockchainnetwerk mogelijk om op elk moment informatie op te halen van een organisatie, zoals alle transacties in een bepaalde periode.

Ook op managementrapportages zal dit van invloed zijn. Bij de sturing van een organisatie is recente informatie van belang. De blockchain zorgt ervoor dat interne belanghebbenden de meest recente informatie beschikbaar hebben om mee te werken.

Automatisering en kostenbesparing

Bepaalde werkzaamheden zijn te automatiseren en kunnen meer kostenefficiënt worden uitgevoerd. Organisaties kunnen kosten besparen door gebruik te maken van ‘smart contracts’. In een smart contract worden voorwaarden vastgelegd, bijvoorbeeld voor transacties. Zodra door de betrokken partijen aan de voorwaarden is voldaan, treedt het smart contract automatisch in werking. Op deze manier kunnen zij transacties met elkaar aangaan, waarbij de blockchaintechnologie vertrouwen creëert. Dit kan volledig worden geautomatiseerd. Daarnaast hoeft op deze manier geen derde partij, een vertrouwde partij of ‘middleman’, bij de transactie betrokken te zijn.

Nu of straks?

Blockchaintechnologie staat nog in de kinderschoenen. Er wordt veel geprobeerd en het overgrote deel van de experimenten zal niet direct iets opleveren. Er zijn echter interessante ontwikkelingen, zoals Blockchain-as-a-Service, waarbij grote organisaties als IBM en Microsoft het blockchainfundament aanleveren. Op deze manier kunnen ook kleinere organisaties gaan experimenteren met toepassingen gebaseerd op blockchaintechnologie.

De blockchain klinkt nu nog als toekomstmuziek. Echter, meer en meer organisaties gaan er mee aan de slag. De komende jaren zullen meer en meer bestaande en nieuwe (fintech-)bedrijven op blockchain gebaseerde applicaties in gebruik nemen. Blockchain biedt kansen op het gebied van transparantie, het creëren van vertrouwen, het verlagen van fout- en fraudegevoeligheid en een kostenefficiëntere manier van werken. Het is daarom aan te raden de ontwikkelen rondom blockchain goed in de gaten te houden.

Inschrijven
Nadat jij je hebt ingeschreven sturen we je een bevestiging via de email.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Over de auteur
Stefan van der Pligt

Stefan heeft als financieel interim manager ervaring opgedaan in het accounts payable proces en is inzetbaar als projectmedewerker. Als pay support specialist hield hij zich bezig met het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Stefan heeft duidelijke affiniteit met automatisering en gedegen kennis van financiële (ERP) systemen zoals SAP, Exact en Navision. Verder heeft hij zich in house verdiept in Power BI en Data Analyse. Tijdens zijn HBO-studie Bedrijfseconomie heeft Stefan onderzoek gedaan naar de business controller van de toekomst. Ook was hij mentor in het project ‘Mentoren op Zuid’.