Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Maar uitzonderingen bevestigen hierin de regel.

De verschillende manieren van loonuitbetaling


In het kader van de nieuwe werkkostenregeling, die ingaat per 1 januari 2015, is het loonbegrip ingrijpend veranderd. De nieuwe definitie luidt: “Loon is alles dat uit een dienstbetrekking wordt genoten, daaronder is tevens begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking”. De verandering zit hem in de toevoeging na de komma. In beginsel wordt alles wat een werkgever aan een werknemer verstrekt of vergoedt (in eerste instantie) als loon beschouwd. Ook vergoedingen en verstrekkingen die in het geheel geen beloningselementen bevatten of de werknemer geen voordeel opleveren, behoren in beginsel tot het loon.

De oprekking van het loonbegrip is ingrijpend voor de praktijk. In principe zou bijvoorbeeld ook de vergoeding van vakliteratuur daar onder kunnen vallen, de laptop die een werknemer ter beschikking heeft gekregen enz. Om dergelijke zaken buiten de loonbelasting te laten, dienen ze afzonderlijk te worden vrijgesteld. Zaken waar de werknemer geen privévoordeel van heeft vormt  geen loon.

Op de regel dat alles loon vormt bestaan een aantal uitzonderingen;

-1,5% van de loonsom kan de werkgever naar eigen inzicht belastingvrij besteden aan zijn personeel

-een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen wordt op nihil gewaardeerd

-een zestal kostensoorten zijn ook nog naast de 1,5% algemene vrijstelling belastingvrij te vergoeden

-intermediaire kosten zijn eveneens nog naast de 1,5% algemene vrijstelling belastingvrij te vergoeden

Verstrekkingen die een werkgever vanuit een andere hoedanigheid zou doen dan als werkgever zijn ook vrijgesteld. Medeleven of een persoonlijke relatie met de werknemer staan dan voorop. Bijvoorbeeld de fruitmand bij ziekte van de werknemer of een rouwkrans bij overlijden. Inmiddels is duidelijk geworden dat onder deze verstrekkingen worden verstaan geschenken in natura, dat wil zeggen geen geld en geen cadeaubonnen, mits de factuurwaarde van het geschenk, inclusief BTW, maximaal € 25 bedraagt. Bovendien moet het geschenk worden gegeven bij een gelegenheid waarbij de werknemer ook van derden geschenken ontvangt. Te denken valt hierbij aan een verjaardag, huwelijk, geboorte van een kind. Alle andere vergoedingen en verstrekkingen zijn belast. Voor een aantal vormen van loon in natura geldt dat deze op een lagere, forfaitaire waarde mogen worden gewaardeerd.

Daarnaast zijn van het loonbegrip uitgezonderd de vergoedingen en verstrekkingen die betrekking hebben op zogeheten intermediaire kosten. Bij intermediaire kosten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat een werknemer met de ter beschikking gestelde bedrijfsauto tankt, zelf afrekent en vervolgens de benzine declareert. Andere voorbeelden zijn de werknemer die viltstiften voor het beschrijven van een whiteboard bij een vergadering voorschiet, of de werknemer die namens de werkgever op een beurs staat en aldaar kosten voorschiet. Ook de kosten voor zover die betrekking hebben op de relatie bij een zakelijk etentje zijn intermediaire kosten.

Bovenstaand is een kleine greep uit de vele veranderingen die de nieuwe WKR behelst. De totale veranderingen in de werkkostenregeling heeft voor werkgevers grote gevolgen. Fiscaal gezien is het een complete ommezwaai in onze denkwijze en daarnaast heeft de regeling grote gevolgen op het arbeidsrechtelijke en administratieve vlak. Het kan zijn dat door de nieuwe werkkostenregeling bestaande arbeidsvoorwaarden aangepast moeten worden, waar ook de werknemers toestemming voor moeten geven. Het van belang niet te lang met de voorbereiding te wachten en hier nu al mee te beginnen. Zo kom je straks niet voor onaangename verrassingen te staan!

Naar mijn mening is een versoepeling van de regelgeving welkom, met de kanttekening dat de administratieve lastenverzwaring wordt onderschat o.a. door de vele uitzonderingen. Tegelijkertijd vraag ik mezelf af of je als werkgever de WKR kostenneutraal in de organisatie kan doorvoeren. Met andere woorden;  ‘Hoe centraal zet ik de werknemer?’

Wilt u reageren op dit artikel? Plaats hieronder uw reactie.

Klik hier om naar de homepagina van HighQ te gaan.

De schrijver

Neem contact op

Recente artikelen van Bea Van den Berg

Populair