Duurzame regelgeving: rapporteren over klimaat

Wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheid, rapporteren over klimaat. Wat heeft dit voor impact op financiële afdelingen? Lees de blog van Diane Zandee in samenwerking met HighQ.
Duurzame regelgeving: rapporteren over klimaat

Inleiding

De overheid zal de komende jaren steeds strikter gaan sturen op duurzaamheid van bedrijven. Deze invloed wordt onder andere uitgeoefend via de financiële sector. Daarom zal het gesprek voor veel bedrijven met hun bank of investeerder de komende jaren over de aard van de activiteiten gaan en de mate van bijdrage aan een duurzame samenleving. Financiële afdelingen kunnen zich hierop voorbereiden door op de hoogte te zijn van deze regelgeving.

Per 10 maart 2021 gaat de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in werking. Deze Europese informatieverordening is van toepassing op financiële marktpartijen waaronder pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en financieel adviseurs. De SFDR is ook van toepassing op marktpartijen die geen duurzame financiële producten aanbieden. Deze wetgeving betreft zowel het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s (NFRD – Non-Financial Reporting Directive) en taxonomie (EU Taxonomie).

NFRD Taxonomy SFDR
Figuur 1: Overzicht regelgeving niet-financiële informatieverstrekking t.a.v. duurzaamheid

SFDR: Sustainable Financial Disclosure Regulation

Financiële marktpartijen moeten volgens de SFDR transparant zijn over:

1. Integratie van duurzaamheidsrisico’s (artikel 3)
In het beleggingsbeleid moet worden vastgelegd hoe duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in beleggingsbeslissingen of – bij financieel adviseurs beleggingsadvies.

2. Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen (artikel 4)
Financiële marktpartijen moeten in een verklaring over het ‘due diligence’ beleid op hun website beschrijven of en hoe zij de ‘belangrijkste ongunstigste effecten van beleggingsbeslissingen’ in aanmerking nemen. Als marktpartijen hier niet voor kiezen, dan moeten zij met duidelijke redenen omschrijven waarom dit niet gebeurt (‘comply or explain’).

3. Beloningsbeleid (artikel 5)
Om buitensporige duurzaamheidsrisico’s te voorkomen, moeten deze risico’s in het beloningsbeleid worden meegenomen. Dit betekent dat de beloning van het personeel mede wordt gebaseerd op prestaties op het gebied van duurzaamheid.

4. Integratie duurzaamheidsrisico’s in precontractuele informatie over financiële producten (artikel 6 en 7)
Marktpartijen moeten in hun precontractuele informatie beschrijven op welke manier bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s en welke impact dit heeft op het verwachte rendement (artikel 6). Het gaat hier bijvoorbeeld om prospectussen en brochures.

5. Duurzame financiële producten in precontractuele informatie (artikel 8 en 9)
Indien een financieel product ecologische of sociale kenmerken promoot (‘artikel 8 of lichtgroene producten’) of een duurzaam doel nastreeft (‘artikel 9 of groene producten’), moeten nadere regels over duurzaamheid worden nageleefd. Dit betekent dat producten die momenteel in precontractuele documentatie (prospectussen en promotiemateriaal) als duurzaam worden aangeboden moeten worden geanalyseerd of deze zich volgens de richtlijnen van de SFDR ook als zodanig kwalificeren.

6. Promoten van ecologische of sociale kenmerken en van duurzame beleggingen op websites en in periodieke verslagen (artikel 10 en 11)
Een beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken of van de duurzaamheidsdoelstelling moet op de website worden gepubliceerd. Ook moeten methoden en bronnen van het beoordelen, meten en monitoren van de ecologische of sociale kenmerken of van de doelstelling op de website worden beschreven (artikel 10). In periodieke verslagen moet worden beschreven de mate waarin aan de ecologische of sociale kenmerken is voldaan of het duurzaamheidsdoel is bereikt (artikel 11).

EU Taxonomie

De EU Taxonomie heeft ten doel om de klimaatdoelstellingen te verscherpen. De Taxonomie is een lijst van economische activiteiten in verschillende sectoren met technische screeningscriteria om bij te dragen en geen schade te doen aan milieudoelstellingen. De goederen of diensten die een bedrijf aanbiedt wordt in deze taxonomie gezien als de economische activiteit. Deze lijst zegt enkel iets over de kenmerken van de activiteit en zegt niets over het risicoprofiel van het bedrijf. Wel zou je ervan uit kunnen gaan dat voor de lange termijn milieubelastende activiteiten zwaarder belast kunnen worden, bijvoorbeeld in fiscale zin.

Als duurzame activiteiten wordt hierin onderscheiden:

 • Koolstofarme activiteiten zijn van zichzelf duurzaam, zoals winden zonne-energieparken. Ze leveren een directe bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen.
 • Transitie-activiteiten helpen om van een hoge CO2-uitstoot naar koolstofarm te gaan. Door een transitie pad in te gaan en alternatieve te ontwikkelen wordt toekomstige uitstoot verminderd.
 • Faciliterende activiteiten ondersteunen in de transitie naar koolstofarme activiteiten. Denk hierbij aan het onderhouden van energienetwerken bijvoorbeeld.

Voor deze ontwikkeling is de volgende tijdlijn goed om te weten:

 • 10-03-2021: De EU Taxonomie treedt voor financiële instellingen in werking.
 • 31-12-2021:  Eerste publicatie voor bedrijven en participanten aan financiële markten over de op de Taxonomie afgestemde activiteiten op basis van klimaatmitigatie en/of –adaptatie
 • 31-12-2021:  Vaststelling technische screeningscriteria voor alle andere milieudoelstellingen
 • 31-12-2022:  Publicatie voor bedrijven en participanten aan financiële markten over de op de Taxonomie afgestemde activiteiten op basis van alle milieudoelstellingen

NFRD: Non-Financial Reporting Directive

De EU-wetgeving vereist dat grote ondernemingen (>500 medewerkers) bepaalde informatie openbaar maken over de manier waarop zij werken en de sociale en milieu-risico’s beheren. Dit helpt investeerders, consumenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden om de niet-financiële prestaties van grote ondernemingen te evalueren. De richtlijn schrijft voor dat documenten met betrekking tot de openbaarmaking, zoals jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en geïntegreerde verslagen, de onderstaande onderwerpen moeten bevatten:

 • Milieu
 • Sociale en werknemersaspecten
 • Mensenrechten
 • Anticorruptie
 • Diversiteit in de raad van bestuur

De rapportage moet een beschrijving bevatten van het bedrijfsmodel van de onderneming, een beschrijving van het beleid dat over bovenstaande onderwerpen is vastgesteld, het resultaat van dat beleid, de risico’s in verband met de onderwerpen die verband houden met de activiteiten van de onderneming, en nietfinanciële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor het specifieke bedrijf.

Wat betekent dit voor financiële afdelingen?

Ieder bedrijf kan te maken krijgen met het inzicht verschaffen aan de financiële instellingen van:

 • Economische activiteiten.
 • Klimaat gerelateerde risico’s, kansen en financiële impact.
 • Scenario’s die intern gehanteerd worden ten aanzien van klimaatrisico’s.
 • Inzicht in de interne controles en gereed zijn voor audits ten aanzien klimaatrisico’s.
 • Dit vraag geïntegreerde rapportages, geïntegreerd denken en geïntegreerd doen.

Contact

Meer weten over rapporteren over duurzaamheid, het verschaffen van inzicht in klimaatrisico’s of het vormen van een duurzaamheidsstrategie? Neem contact op met Diane Zandee via diane.zandee@finchainconsulting.com of bel +31629560095.

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over HighQ en heb je een vraag over de wereld van finance en data? Stel dan gerust jouw vraag. We helpen je graag verder.

HighQ Helpt Jou Verder

Aanmelden nieuwsbrief