Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de navolgende betekenis:

  • Opdrachtnemer: HighQ, gevestigd en kantoorhoudende te (3471 BR) Kamerik aan De Kruipin 1c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht onder dossiernummer 27233800;
  • Opdracht: een overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens een Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van diensten op het gebied van financieel interim management;
  • Opdrachtgever: de partij die gebruik maakt van diensten van Opdrachtnemer;
  • Interim Manager: een door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter uitvoering van de Opdracht aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen Interim Manager. Waar in deze Voorwaarden “Interim Manager” staat vermeld kan zo nodig ook “Interim Managers” worden gelezen, en vice versa;
  • Voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden HighQ”.

Artikel 2: Toepasselijkheid en voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten waarbij Opdrachtnemer partij is alsmede op de dienaangaande door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige Opdrachten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.2 Er kan slechts van de Voorwaarden worden afgeweken, indien partijen dat schriftelijk overeenkomen. De artikelen uit de Voorwaarden waarvan niet schriftelijk is afgeweken blijven onverkort van toepassing.

2.3 Tussen partijen gelden, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Voorwaarden, geen andere voorwaarden of regelingen dan de onderhavige Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Opdracht

3.1 Aanbiedingen, offertes en prijslijsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en gelden slechts als een aanbod van Opdrachtnemer om met de Opdrachtgever in onderhandeling te treden.

3.2 Opdrachtnemer stelt in overleg met de Opdrachtgever de inhoud van de Opdracht vast. Een Opdracht komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding van de Opdracht door Opdrachtnemer, dan wel, indien een voorgaande schriftelijke aanvaarding ontbreekt, nadat Opdrachtnemer met de uitvoering van de Opdracht is aangevangen.

Artikel 4: Duur van de Opdracht

4.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd dan wel onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken tenzij anders overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de relatie tussen Opdrachtnemer en de Interim Manager om welke reden dan ook eindigt, en Opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn een kwalitatief minimaal gelijkwaardige Interim Manager ter beschikking kan stellen.

Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht

5.1 De Interim Manager zal de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren.

5.2 De Opdrachtgever zal zich jegens de Interim Manager gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe Opdrachtgever jegens zijn eigen werknemers verplicht is, en is er jegens zowel Opdrachtnemer als de Interim Manager voor verantwoordelijk dat de omstandigheden waarin de Interim Manager de Opdracht dient uit te voeren voldoen aan de relevante wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden.
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer dienaangaande voor eventuele aanspraken van de Interim Manager.

5.3 Overeengekomen termijnen (waaronder de termijnen waarbinnen Opdrachtnemer haar werkzaamheden in beginsel dient af te ronden) zijn indicatief en derhalve niet fataal. In geen geval komt Opdrachtnemer door het verstrijken van een termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5.4 De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, indien daartoe wordt verzocht, steeds tijdig, juist en volledig alle benodigde inlichtingen en instructies verstrekken die nodig zijn voor correcte en tijdige uitoefening van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, totdat hieraan wel is voldaan, en om eventuele door Opdrachtgever veroorzaakte meer werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Prijs en betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, parkeerkosten en andere belastingen en/of heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat het Opdrachtnemer vrij om jaarlijks per 1 januari haar tarieven aan te passen.

6.3 Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst en een periode van 24 maanden na beëindiging daarvan, direct of indirect, geen arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomsten aangaan met de medewerker(s) van Opdrachtnemer, dan wel daartoe bemiddelen voor een derde, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare, aan Opdrachtnemer te betalen boete ter grootte van 40 maal de dagvergoeding van het project, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

6.4 Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling van de declaraties van Opdrachtnemer. Iedere door Opdrachtnemer verzonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze te zijn betaald. Reclames met betrekking tot declaraties van Opdrachtnemer dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend. Na deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de hoogte van de declaratie en zijn of haar betalingsverplichting te hebben erkend.

6.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om facturen van Opdrachtnemer met eventuele vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer te verrekenen. Opschorting van een verplichting van Opdrachtgever tot betaling aan Opdrachtnemer is eveneens uitgesloten.

6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een vertragingsrente van 1,5% per maand aan Opdrachtnemer verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na sommatie met de voldoening aan haar betalingsverplichting in gebreke blijft, is de Opdrachtgever bovendien verplicht tot vergoeding van alle kosten die Opdrachtnemer voor de incasso van haar vordering moet maken (waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten van haar raadsman en buitengerechtelijke kosten). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 350,00.

6.7 Door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van de openstaande rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande declaratie. Het voorgaande geldt ook indien de Opdrachtgever expliciet vermeldt dat een betaling betrekking zou hebben op een andere vordering dan de vordering die ingevolge de eerste volzin van dit lid eerst zou moeten worden voldaan.

6.8 Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe naar oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer bevoegd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de Opdrachtgever naar oordeel van Opdrachtnemer voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Diversen

7.1 Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer en/of de Interim Manager.
Indien en voor zover Opdrachtnemer met inachtneming van het voorgaande alsnog aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het door Opdrachtnemer uit hoofde van de Opdracht op dat moment aan Opdrachtgever gedeclareerde en aan Opdrachtnemer betaalde honorarium. In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enige verdere schade, winstderving, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

7.2 Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Opdracht te ontbinden indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort is gekomen in de nakoming van de Opdracht, vervolgens in gebreke is gesteld en Opdrachtnemer binnen de aan haar gestelde redelijke termijn (welke maximaal 14 dagen zal bedragen) niet alsnog is nagekomen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag dat voortvloeit uit het in artikel 7 lid 1 bepaalde.

7.3 Opdrachtnemer is niet gehouden enige schade te vergoeden in geval van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake indien Opdrachtnemer wegens ziekte of vertrek van de Interim Manager niet in staat is om de Opdracht tijdig en/of naar behoren na te komen.

7.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de Interim Manager met inachtneming van de op persoonsgegevens betrekking hebbende (privacy)wetgeving wordt behandeld. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake voor aanspraken van de Interim Manager.

7.5 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst of uit anderen hoofde bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

Artikel 8: Toepasselijk recht, forumkeuze

8.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die afkomstig zijn van of worden gesloten met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

8.2 De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om van geschillen met betrekking tot en voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Opdrachtnemer om het geschil aanhangig te maken bij de rechter die zonder toepasselijkheid van het beding bevoegd zou zijn.

8.3 Klachten ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever vervalt om ten aanzien van hetgeen waarover wordt geklaagd enig recht te ontlenen.